موارد مورد استفاده ساندویچ پانل

موارد استفاده ساندویچ پانل

عایق سطح خارجی نما

ساندویچ پانل برای عایق کردن نمای ساختمان های یک طبقه ای و یا بیشتر از یک طبقه استفاده می شود. پلوراتان متداول ترین ماده برای هسته ساندویچ پانل عایق است.ساندویچ پانل میتوانند به طور چشمگیری فشار ناشی از باد و یا اب و هوا را تحمل نمایند.در مقایسه آتش سوزی کارخانه های صنایع غذایی معلوم میشود که در بناهایی که ساندویچ پانل به عنوان عایق خارجی به کار رفته است آتش سوزی پیشروی کمی داشته است نسبت به بناهایی که ساندویچ پانل را فقط در داخل ساختمان به کار گرفته اند.

عایق سطح داخلی ، کف و دیوارهای حائل

ساندویچ پانل به عنوان عایق داخلی اکثرا در ککارخاته های صنایع غذایی ، سردخانه ها ، صنایع دارویی ، پوشش های کنترل دمایی ، اتتق های لاروبی پیشرفته به کار می رود.

پلی استرن وسیع )EPS(  معمول ترین عایق برای هسته پانل استفاده شده در این صنایع است.

دیوار های متقاسم ضد آتش

بعضی از انواع ساندویچ پانل میتوانند به طرز بسیار مناسبی در دیوار های ضد آتش استفاده شوند. پشم معدنی فیبر سخت با چگالی بالا را می توان برای این نوع دیوارهای ضد آتش به کار برد.ساندویچ پانل میتوانند 90 الی 240 دقیقه در برابر آتش مقاومت کنند و آتش نگیرند.نکته بسیار مهم اینکه  سیستم پانل عایق و محافظ کافی به حساب می آید حتی در مواقعیکه ساندویچ پانل با مواد احتراق پذیر در تماس مستقیم باشد احتمال آتش گرفتن پانل بسیار کم خواهد بود.(هدف اصلی در آزمایش تجهیزات عایق کاری و محافظ در رسیدن به همین نکته در ضد آتش بودن است)

یک فاکتور مهم دیگر این است که نقاط اتصال دیوار متقاسم و عایق سطح داخلی باید به گونه ای باشد که از گسترش آتش به جاهای دیگر بنا جلوگیری کند.

مواد هسته ساندویچ پانل برای دیوارها و سقف خارجی

ساندویچ پانل با هسته پلوراتان PUR

ساندویچ پانل با هسته پلی سکیانورات PIR

ساندویچ پانل با هسته LPCB (نسبت به هسته پلی سکیانورات مقاومت بیشتری در برابر آتش دارد)

ساندویچ پانل با هسته پشم معدنی و یا فیبر سنگی

MWRF

ساندویچ پانل با هسته پلی استرن گسترده SD

ساندویچ پانل با هسته فایبر گلاس

MWGF

مواد هسته ساندویچ پانل در برای دیوارهای داخلی و دیوارهای حائل

ساندویچ پانل با هسته پلی استرن گسترده با استاندارد بالا EPS

ساندویچ پانل با هسته پلی استرن بدون قالب XPS

ساندویچ پانل با هسته پلور اتان PUR

ساندویچ پانل با هسته پلی سکیوانورات PIR

ساندویچ پانل با هسته پشم معدنی MWRF

ساندویچ پانل با هسته فیبر سنگی MWRF

 

چگونگی کارکرد ساندویچ پانل

کارکرد ساندویچ پانل

توضیح چگونگی کارکرد ساندویچ پانل در زیر برای کسانی که دانش مهندسی کمی نوشته شده است.بسیاری از نظران و توضیحات برای قابل فهم شدن ساده تر توضیح داده شده اند.
اول از همه یک تیر آهن ساده را در نظر بگیرید که در آن ورقه ها به شبکه وصل شده اند و یک عضو ساختاری را پدید آورده اند.برای محکم تر شدن ورقه ها که به مانند لبه های بیرون آمده ای دیده می شوند با فشار به هم متصل می شوند و این ویژگی نهایت و حداکثر مقاومت را بوجود می آورد.

ساندویچ پانل،ساندویچ پانل سقفی
ساندویچ پانل،ساندویچ پانل سقفی

یک ساندویچ پانل بسیار شبیه تیر آهن اما با لبه های بیرون آمده و شبکه گستره در همه جهات است.پوسته ساندویچ پانل با لبه های بیرن آمده تیر آهن تشکیل می شود و هسته پانل همان شبکه بزرگ متصل شده تیراهن است.در نهایت چون این یک ساندویچ پانل است مقاومت در برابر خمیدگی در همه هواپیماها وجود دارد.
هنگامیکه یک ساندویچ پانل خم می شود یک پوسته انبساط و کشش و پوسته دیگر فشار و درهم فشرگی را تحربه می کند.این حداکثر مقاومت پانل ساندویچی است.هسته به مانند نگه داشتن پوسته در کنار یکدیگر عمل می کند پس پانل خم نمی شود ، از هم نمی گسد ، کج معوج نمیشود و نمی شکند.هسته پوسته را در کنار هم محکم ومتصل به یکدیگر نگه میدارد.فشار اصلی وارد بر هسته فشار برشی نامیده میشود وهنگامی اتفاق می افتد که دو پوسته سعی میکنند کنار هم با گذشت زمان بلغزند.محکم بودن هسته بوسیله ماده هسته یعنی ویژگی های برشی مشخص می شود.محکم بودن پانل اساسا بوسیله ویژگی ماهد هسته و ضخامت هسته مشخص میشود.

ساندویچ پانل،ساندویچ پانل سقفی
ساندویچ پانل،ساندویچ پانل سقفی

هسته
آسانترین راه برای نشان دادن هسته در نظر گرفتن کتاب جلد کاغذی است.وقتیکه کتاب را خم میکنید در نظر بگیرید چگونه صفحات به اسانی در کنار یکدیگر خم میشونو.اما اگر صفحات کاغذ با چسب به هم چسبیده شوند کتاب سفت تر نسبت به حالت قبلی می شود.چون زمانیکه خم می شوند صفحات نمیتواند کنار هم بلغزند.و صفحات زیرین به هم فشرده مشوند و کنار هم چپانده می شوند.اما در صورتیکه صفحات بالایی کشش پیدا میکنند و ممکن است پاره شوند.
هسته قابل انعطاف که میتواند به راحتی خم شود دارای ضریب برش کم است در حالیکه هسته ی بسیار محکم ضریب برش بالایی دارد.اگر کتاب جلد کاغذی چسب شده به راحتی خم شود طرفیکه در حال کشش و انبساط است شکسته و از هم جدا خواهد شد.لایه بالایی کاغذ پاره خواهد شد هنگامیکه مقاومت کششی کاغذ بوسیله نیروی خمیدگی بیش از حد شود
یک راهکار برای کنار هم نگه داشتن ماده متصل به سطح ایجاد یک پوسته با مقاومت کششی و فشاری بالا است.این پوسته پیدسته به هسته است.
با انجام دادن مراحل بالا ساندویچ پانل کمپوزیت ساخته خواهد شد.
پوسته
اگر ساندویچ پانل به طرف پایین خمیده شود قسمتی از ساندویچ پانل روی محور خنثی کننده بسط داده خواهد شد و به قسمت پایین محور خنثی کننده فشار وارد خواهد شد.همچنین پوسته و هسته به یک محل مشخص در شبکه فشار و کشش وارد خواهند کرد.هسته و پوسته از ماده مختلفی ساخته شده است پس با این وجود نسبت به خم شدگی متفاوت عمل خواهند کرد

ساندویچ پانل،ساندویچ پانل سقفی
ساندویچ پانل،ساندویچ پانل سقفی