تفاوت بین ساندویچ پانل های دیواری و نمایی

فرق ساندویچ پانل های دیواری و نمایی

ساندویچ پانل های دیواری و نمایی هر دو در قسمت صنعت عایق دیوار استفاده می شوند تولید می شوند.ساندویچ پانل های دیواری ارزانتر از ساندویچ پانل های نمایی می باشند.هر دو نوع برای  تزئین سطح خارجی بنا به صورت افقی و عمودی مناسب می باشند.

ساندویچ پانل دیواری : پانل در طول خود ساندویچ پانل بسته میشود به طوریکه سر پیچی  و واشر چسبیده قابل تمییز هستند.سر پیچی به طور منظم و در خط قرار داده شده است.سر پیچی سلندویچ پانل به عنوان یکی از عناصر معماری تلقی می شود.و یکی از روش های بستن سرپیچ بوسیله ماشین پیچ با عمق و حدود معین است.

ساندویچ پانل نمایی :

پیچ های در درون و درازای خط اتصال جاگذاری می شود که بعدا اینها پوشانیده میشود.نیروی گشتاور به خصوص در انتهای مراحل تولید باعث ثابت شدن خط اتصال ورقه ساندویچ پانل می شود.تو رفتگی روی خط ورقه  ناپسند به شمار میرود و روی ورقه های ساندویچ پانل دیده می شود.مراحل عملی بستن و پنهان کردن سرپیچ ساندویچ پانل ها باید با دقت انجام شود.باتوجه به فضای محدود تعداد سرپیچ ها در طول خط اتصال معلوم میشود.

تعویض پانل ها در صورت خراب شدن :

اگر یکی یا بیشتر از یک ساندویچ پانل در یک سانحه یا خسارت مربوط به طوفان خراب شود ، میتوان ساندویچ پانل ها را با باز کردن پیچ و لایه لایه کردن ساندویچ پانل ها تعمیر و بازسازی نمود.ساندویچ پانل های جدید میتوانند در دیوار جاگذاری شوند و دوباره بیرون آورده شوند.اگرچه این کار کار ساده ای به شمار نمیرو