طراحی ساندویچ پانل

ماده هایی در ساخت ساندویچ پانل به کار می رود که فقط مختص سازه های مسکونی است.ساندویچ پانل های ساختاری طوری طراحی شده اند که نه تنها در سازه های مسکونی بلکه می توانند در سازه های دیگر نیز به کار روند اما در اینصورت مواد درونی ساندویچ پانل نیز فرق خواهند کرد.پوسته ساندویچ پانل برای مقاوم بودن در برابر بار و فشار طراحی شده است و همچنین باید در  برابر عوامل محیطی نیز پایدار باشد.هسته ساندویچ پانل باید قابلیت ارتجاعی و مقاومت برای ثابت نگه داشتن هسته و تحمل بارهای اضافی داشته باشند و همچینین ساندویچ پانل را در برابر دما و بخار عایق کند.نقاط اتصالی باید به کل ساندویچ پانل بچسبند  و تحت هر شرایطی ساندویچ پانل را ثابت نگه دارند.

طراحی ساندویچ پانل در بعضی موارد مشابه طراحی تیر آهن است.پوسته ساندویچ پانل همان لبه های بیرون آمده تیر آهن است و هسته آن شبیه شبکه تیرآهن یا همان ستون H شکل است.با در نظر گرفتن حالت کش دار پوسته و ثابت بودن هسته ساندویچ پانل تاثیرات چین خوردگی روی هسته ، هسته ساندویچ پانل برجستگی مهم تری می یابد.متودهای ساده و تقریبی برای آزمایش کردن ساندویچ پانل ها در شرایط گوناگون طراحی شده است. بسیاری از انواع ساندویچ پانل در برنامه های ازمایشگاه های صنعتی طی چند سال اولویت مهمی داشته اند. به همین علت دوازده سال است که استفاده از ساندویچ پانل ها در سازه های مسکونی کاملا بی عیب بوده است.